มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม " ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ"

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี จัดโครงการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ยังได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับนักศึกษา

และพิธีมุฑิตาจิตแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษา โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ รศ.ดร.สมาน งามสนิท และ ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม

พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม รศ.ดร.โชติ บดีรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รศ.ดร.กัมปนาท วงษ์วัฒนพงษ์ คณบดีคณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น รศ.ดร.ภาสกร ดอกจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร ผศ.ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ดร.ภวัต พัฒนนิภากร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง

บทความที่เกี่ยวข้อง