โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand
seedproject4

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567

วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567 ที่ผ่านมา สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ได้จัดโครงการ SEED Project ปี 4 สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล รอบภาคใต้ตอนล่าง ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เปิดพื้นที่สาธารณะให้กับเยาวชนในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดและมีความตั้งใจที่จะร่วมเข้ามาพัฒนาประเทศชาติมารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน ผู้นำนักเรียน-นักศึกษา และนักศึกษาที่กำลังเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้นำในกลุ่มองค์กรอื่น ๆ

ภายในโครงการได้มีตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิด ได้มีการกล่าวเปิดโดย คุณณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมกล่าวต้อนรับ ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เลขานุการมูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม พร้อมด้วย และกล่าวโอวาท พันเอก ปฐพี พุทธพล ผู้อำนวยการกองสันติวิธี ศูนย์สันติวิธี กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกับเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันศึกษาต่าง ๆ

จากนั้นภายในโครงการ ได้มีกิจกรรม ๆ ต่าง เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้เพื่อส่งเสริมเยาวชน ตลอดโครงการ ได้เริ่มจากกิจกรรมการบรรยายหัวข้อ แบบอย่างการเสียสละและการเป็นเยาวชนที่ดี โดย พล.ต.ท.อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร รองประธานกรรมการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระบรมราชูปถัมภ์, การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Future Skill for Future Community และกิจกรรม Workshop การวิเคราะห์ตลาดเสื้อผ้ามือสอง โดยนายธนพน สิงหพันธุ์, กิจกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง Leader Persona โดยนางสาวรดารัตน์ ตุ่มมะ ต่อจากนั้นจึงการบรรยายเยาวชนไทยห่างไกลการพนัน โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนในรู้ทันและป้องกันภัยคุกคามอย่างสร้างสรรค์, การให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น Social Startup Business for Community โดยคุณAlicia Tien Founder & CEO of Asia Discovery ในการเปิดภาพโอกาสในการต่อยอดโรงการเพื่อสังคมและขยายผลไปจนสู่การทำธุรกิจเพื่อสังคมในระดับสากล

การอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 4 ในรอบภาคใต้ตอนล่างครั้งนี้ เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบทวีคูณ จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง จากลูกหลานสู่ผู้ปกครอง เปรียบเสมือนการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่า ให้มีโอกาสได้แตกหน่อ ต่อยอดความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครือข่ายในการ“สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจะมีการดำเนินโครงการนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และจะมีโครงการนำร่องจากเยาวชนในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการ  โดยโครงการรอบภาคใต้ตอนล่าง ได้มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนทั้งหมด 3 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการวุ้นกรอบตาลโตนดสร้างสรรค์โอกาสเพื่อวิสาหกิจชุมชนบ้านจะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี 2.โครงการยุวมัคคุเทศก์วัยใส ใส่ใจโกตา ชุมชนโกตาบารู จังหวัดยะลาและ 3.โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ชุมชนมัสยิดดาหรนอาหมัล อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ซึ่งทั้ง 3 โครงการนำร่องจะมีการดำเนินการลงพื้นที่และพัฒนาชุมชนต่อไป ระหว่างเดือน กรกฎาคม-ตุลาคม

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนล่าง จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ณ โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา วันที่ 6-9 มิถุนายน พ.ศ.2567

บทความที่เกี่ยวข้อง