สภาเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กร ในการพัฒนายกระดับศักยภาพ SMEs ไทย เข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่
ThaiSMEsCouncilMOU4Party

สภาเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กร ในการพัฒนายกระดับศักยภาพ SMEs ไทย เข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กร ในการพัฒนายกระดับศักยภาพ SMEs ไทย เข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

6 มิถุนายน 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมลงนามในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ 3 องค์กรพันธมิตร ได้แก่ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โดย นายพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการสถาบัน สมาคมไทยไอโอที (TIoT) โดย ดร.สุทัด ครองชนม์ นายกสมาคม และ สมาคมสถาบันทิวา (TVA) โดย นายชยดิฐ หุตานุวัชร์ นายกสมาคม ณ สวนเสียงไผ่ สมาคมสถาบันทิวา ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีวัตถุประสงค์ในการร่วมกันพัฒนายกระดับศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในด้านต่างๆ ที่เป็น Pain Point ของ SMEs ซึ่งในแต่ละคู่ของการ MOU ก็จะมีเนื้อหาความร่วมมือที่แตกต่างกันออกไปตามความถนัดของแต่ละองค์กร เช่น สมาคมไทยไอโอที ก็จะมีความชำนาญเป็นพิเศษด้านการนำ Internet of Thinks มาประยุกใช้กับองค์กร SMEs เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะที่ ISMED ซึ่งเป็นสถาบันในกำกับของรัฐก็มีบุคลากรและโครงการที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการพัฒนายกระดับศักยภาพของ SMEs ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติที่เป็น Pain Point ของ SMEs ไม่ว่าจะเป็นด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในทุกๆ ด้านของการดำเนินธุรกิจ ส่วน TVA เป็นเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาการฝึกอบรมการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการบริหารจัดการให้เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่ยั่งยืนในระยะยาว ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักวิชาการ

การลงนาม MOU ในวันนี้ คาดว่าจะนำไปสู่ความร่วมมือระหว่างคู่ลงนาม และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุกองค์กรที่เป็นภาคีเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตรของสภาเอสเอ็มอีต่อไป

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs#เอสเอ็มอี #MOU #สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม #ISMED #สมาคมไทยไอโอที #ThaiIoT #TIoT #IoT #internetofthinks #สมาคมสถาบันทิวา #สถาบันทิวา #TVA #สวนเสียงไผ่

สภาเอสเอ็มอี ลงนามความร่วมมือกับ 3 องค์กร ในการพัฒนายกระดับศักยภาพ SMEs ไทย เข้าถึงเทคโนโลยีแห่งอนาคต ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่

บทความที่เกี่ยวข้อง