กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ”
กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ”

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ”

10 มีนาคม 2566 กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness CNB) โดยมี ท่านบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน กับ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ร่วมลงนามฯ ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น ๕ อาคารกระทรวงแรงงาน มีผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศร่วมเป็นสักขีพยานในการร่วมลงนาม อาทิ ฯพณฯ อำนวย ปะติเส อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, นายกสมาคมศิษย์เก่าสถาบันการสร้างชาติ, ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, ที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ และผู้บริหารกระทรวงแรงงานและคณะทำงานโครงการฯ เป็นต้น

ท่านปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานมีความยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาติในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ Wellness CNB ซึ่งจะช่วยให้แรงงานในสถานประกอบการต่าง ๆ เกิดสวัสดิภาพที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสุขสภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม ซึ่งการสร้าง Wellness ให้เกิดขึ้นในแรงงานไทยจะช่วยสนับสนุนสิ่งที่กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญมาตลอด และจะสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้กับแรงงานต่อไปในอนาคต

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า สถาบันการสร้างชาติเล็งเห็นความสำคัญเรื่องสุขสภาพ (Wellness) เป็นประเด็นยุทธศาสตร์แห่งอนาคต ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย พัฒนาองค์กรให้มีระบบและสภาพการทำงานที่ดี และพัฒนาธุรกิจใหม่ ๆ ที่ส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจของคนไทย และที่สำคัญการสร้างชาติให้ก้าวหน้าและสร้างคุณค่าประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยให้มีสุขสภาพดีครบถ้วนทุกด้าน เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น “เมืองหลวง Wellness โลก”
ในการร่วมลงนาม “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building)” ซึ่งเป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของบุคลากรและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพ (Wellness) อย่างเป็นองค์รวมจะเป็นก้าวที่สำคัญในการผลักดันให้บุคลากรในประเทศให้มีสุขสภาพที่ดี และความร่วมมือที่มีต่อกันจะแน่นแฟ้น ขยายผลต่อไปในวงกว้างมากขึ้นเรื่อย ๆ

ยิ่งกว่านั้น จะเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยจะเป็นผู้ริเริ่ม (Initiate) ในการกำหนด แนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานการดำเนินการของหน่วยงานที่สร้างสุขสภาพดีให้กับบุคลากร มีการพัฒนาองค์ความรู้และชุดเครื่องมือที่หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที อย่างเป็นรูปธรรม และสถาบันการสร้างชาติกำลังดำเนินการจัดตั้ง Wellness CNB Centre ที่จะทำหน้าที่พัฒนาองค์ความรู้ ชุดเครื่องมือ การบุคลากรด้านการสร้างสุขสภาพในองค์กร ให้กับประเทศต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลงาน (Performance) และผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ (Wellness) สำหรับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกันยกระดับสถานประกอบการในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบแก่นานาอารยะประเทศ ในเรื่องของการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีสุขสภาพที่ดีครบถ้วนทั้งมิติกาย ใจ จิต และมีบทบาทช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานได้เรียนรู้พัฒนาในเรื่องของการดูแลสุขสภาพที่ดีเพื่อช่วยสร้างให้กำลังแรงงานของประเทศมีคุณภาพที่ดีร่วมสร้างชาติ

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับ สถาบันการสร้างชาติ ลงนาม MOU พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน “โครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ”

บทความที่เกี่ยวข้อง