เอสเอ็มอี

สันนิบาตสหกรณณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการแห่งประเทศไทย เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หารือแนวทางการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบการทั่วประเทศ