‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ขอความร่วมมือประชาชน-ธุรกิจใช้บริการช่องทางออนไลน์ช่วง 1-14 พ.ค.นี้ ตามนโยบายรัฐบาล

‘กรมพัฒนาธุรกิจการค้า’ ขอความร่วมมือประชาชน-ธุรกิจใช้บริการช่องทางออนไลน์ช่วง 1-14 พ.ค.นี้ ตามนโยบายรัฐบาล

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกมาตรการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนและภาคธุรกิจใช้บริการงานต่างๆ ของกรมฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดการติดต่อ พบปะ และเลี่ยงการติดเชื้อ เริ่มตั้งแต่ 1-14 พ.ค.นี้

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ในฐานะหน่วยงานให้บริการประชาชน ที่ในแต่ละวันจะมีภาคธุรกิจและประชาชนเดินทางมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมาก และเพื่อให้การบริการยังคงดำเนินได้ตามปกติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่รัฐบาลได้ออกประกาศให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน กรมฯ จึงขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจและประชาชนที่ต้องการใช้บริการและติดต่อราชการกับเจ้าหน้าที่กรมฯ ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ค. 2564 ให้ใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เสมือนการมาขอรับบริการที่กรมฯ ได้แก่

1. การให้บริการจดทะเบียนธุรกิจตั้งแต่การจองชื่อนิติบุคคลออนไลน์ การจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) การจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ (e-Secured) และการเชื่อมโยงข้อมูลการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI (e-Foreign Certificate)

2. การให้บริการข้อมูลธุรกิจ การให้บริการหนังสือรับรอง รับรองสำเนานิติบุคคลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งในรูปแบบของเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ (e-Service / e-Certificate / e-Certificate File) การให้บริการคลังข้อมูลธุรกิจ (DBD Datawarehouse+) ผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน DBD e-Service ทั้งระบบ Android และ iOS

3. การให้บริการด้านงบการเงินของนิติบุคคล ได้แก่ การนำส่งงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ซึ่งบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัดสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

4. การให้บริการอบรมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ DBD Academy และการขอเครื่องหมายรับรองผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ DBD Registered และ DBD Verified ผ่านทาง www.Trustmarkthai.com

ทั้งนี้ สำหรับภาคธุรกิจที่ได้จองคิวการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านระบบจองคิวของกรมฯ (www.dbd.go.th และแอปพลิเคชัน DBD e-Service) ทั้งที่ส่วนจดทะเบียนกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนามบินน้ำ และสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้า เขต 1-6 ให้สามารถเดินทางมาตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้จองคิวไว้ตามปกติ และในส่วนของภาคธุรกิจที่มีความจำเป็นจะเข้ามาขอรับบริการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมฯ เจ้าหน้าที่จะขอรับเอกสารการจดทะเบียนไว้ และดำเนินการตรวจเอกสารให้ภายหลัง โดยเมื่อตรวจเอกสารการจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ผู้ยื่นขอจดทะเบียนให้ไว้ ดังนั้น ผู้ที่ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลต้องเขียนชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อสะดวกในการประสานงานต่อไป

“กรมฯ ขอความร่วมมือภาคธุรกิจและประชาชนที่ต้องการใช้บริการต่างๆ ของกรมฯ ระหว่างวันที่ 1-14 พ.ค. 2564 ได้โปรดใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.th หรือสอบถามสายด่วนกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570” นายทศพลกล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง