มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย
มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.)ในฐานะประธานคณะกรรมการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) ได้รับความนิยมมากขึ้นเป็นลำดับ เพราะรถ EV เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดการเกิดฝุ่น pm 2.5 ช่วยลดการใช้พลังงานน้ำมัน และประหยัดค่าใช้จ่าย ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายและมาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าอาทิ เงินอุดหนุนรถยนต์รถกระบะ คันละ 70,000 ถึง 150,000 บาทต่อคันรวมทั้งจักรยานยนต์ คันละ 18,000 บาท ตลอดจนลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์จาก 8% เป็น 2 % รถกระบะเป็น 0%

มทรส. ซึ่งให้ความสำคัญในการพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูง ตอบสนองอุตสาหกรรม 4.0 ตลอดจนมุ่งเน้นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จึงจัดการเรียน การสอน ตลอดจนจัดทำหลักสูตรด้านยานยนต์ไฟฟ้า ให้แก่นักศึกษา ระดับ ปวส.และปริญญาตรี โดยจัดตั้ง “ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมยานยนต์ไฟฟ้า” คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศูนย์นนทบุรี ควบคู่กับการจัดตั้ง “ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” สาขาช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า ระดับ 2 ซึ่งนับเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ แห่งแรกของประเทศไทย

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

ทั้งนี้ เพื่อฝึกทักษะให้นักศึกษามีความชำนาญ สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีหลังจบการศึกษา และมั่นใจว่ามีตลาดรองรับงานด้านนี้เป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา นอกจากการเรียนการสอนที่เข้มข้นทั้งเชิงทฤษฎีและเน้นการปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยระบบสหกิจศึกษาแล้ว

ยังเปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้น เป็นการบริการชุมชนให้แก่ผู้สนใจพร้อมกันไปด้วยโดยในปี 2565 มีการอบรมไปแล้ว 267 คน แยกเป็นอบรมแบบมีรายได้ 207 คน มีรายได้เข้ามหาวิทยาลัยรวม 808,400 บาท และมีการอบรมให้แก่หน่วยราชการต่าง ๆ เพื่อเสริมความรู้และทักษะในการทำงาน อีก 60 คน ทำให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมเรียนรู้ มีความพร้อมในการทำงานต่อไปในอนาคต

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหะเลขกะ อธิการบดี มทรส. กล่าวเพิ่มเติมว่าสิ่งที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจะทำต่อไปเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้า คือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การดัดแปลงรถยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็น EV และศูนย์การเรียนรู้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแรงดันสูงแบตเตอรี่ (hight votage battery) ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีทักษะด้านยานยนต์ไฟฟ้าครบถ้วนในทุกด้าน

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

และในปัจจุบัน มทรส.อยู่ระหว่างการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปี 2566 ตั้งแต่ 1 กันยายน 2565 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ผู้ใดสนใจสมัครเข้าเรียนเพื่อเปิดประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เพื่อก้าวทันโลกดิจิทัลและสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูงสู่สากล มีตลาดรองรับหลังจบ ดูรายละเอียดได้ที่ www.rmut.ac.th

ทีมข่าว จ.สุพรรณบุรี
Cr.ทิงเจอร์ สายรุ้ง7
ที่มา : ประชาไทนิวส์ออนไลน์

มทรส.เปิดศูนย์ทดสอบมาตรฐานฯซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้าแห่งแรกในประเทศไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง