คกก.อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2564

คกก.อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

คกก.อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เห็นชอบ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปี 2564 พร้อมสนับสนุนให้เด็กนร. ได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 365 วัน ส่งเสริมการบริโภคนม ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อย

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักการ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการอาหารและนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ ประสานสำนักกฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับแก้ไขข้อความใน (ร่าง) ประกาศฯ ดังกล่าว ก่อนเตรียมเสนอเพื่อให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน พิจารณาลงนามต่อไป เพื่อวางแผนบริหารจัดการนมโรงเรียนได้ทันในช่วงเปิดภาคเรียน รวมทั้งวางแผนการขนส่งและโควต้าต่างๆ ให้ทันท่วงทีอีกด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบในหลักการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมโรงเรียนครบ 365 วัน รวมถึงสนับสนุนให้เพิ่มช่วงชั้นมัธยมต้น (ม.1 – 3) ได้ดื่มนมในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเพิ่มเติม ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อส่งเสริมการบริโภคนม ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยให้เกิดความเป็นธรรมและสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศ ทั้งนี้ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการ และผู้ที่เกี่ยวข้องหารือแนวทางการดำเนินการและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเป็นชอบต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง