“เครือณุศาศิริ” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจรับเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

“เครือณุศาศิริ” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจรับเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism)

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“เครือณุศาศิริ” ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรขับเคลื่อนเศรษฐกิจรับเปิดประเทศสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ปักหมุด EEC เป็นจุดหมายปลายทางของ Wellness Tourism โลก

21 พฤษภาคม 2565 บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด (Safe T Travel) ร่วมกับ บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด (NUSA CSR) และบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (WMA) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ณุศาศิริ ผนึกกำลังหน่วยงานพันธมิตรร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) โดยนำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งระบบ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมโรงแรม รีสอร์ท และที่พัก ให้ห้องพักมีฟังก์ชั่นส่งเสริมการรักษาสุขภาพ การรักษาทางไกล การตรวจสอบสารปนเปื้อนจากวัตถุดิบอาหาร และบริการสั่งซื้อสินค้าเวชภัณฑ์ออนไลน์ รวมทั้งมีผลิตภัณฑ์ของใช้ที่สร้างประสบการณ์การเข้าพักที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สอดรับกับ Mega Trend ของโลก โดยมีเป้าหมายให้ประเทศไทยเป็น เมืองหลวงของ Wellness โลก

ศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด

นางศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด เปิดเผยว่า “NUSA CSR Safe T Travel และ WMA (เจ้าของแพลตฟอร์ม Morhello) มีความพร้อมที่จะนำเอาจุดแข็งของทั้ง 3 บริษัท มาผนวกกับเครือข่ายของหน่วยงานพันธมิตรที่ร่วมลงนาม MOU ในวันนี้ และหน่วยงานพันธมิตรที่เคยร่วมลงนามกันมาก่อนหน้านี้เพื่อต่อยอดส่งเสริมซึ่งกันและกัน ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงของ Wellness Tourism ของโลก โดยเฉพาะในพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมในการรองรับเป้าหมายดังกล่าวได้ทันที”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ระหว่าง บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ จำกัด (นางศิริญา เทพเจริญ) ซึ่งได้รับอนุญาตในการนำเข้าเมล็ดและปลูกต้นกัญชา-กัญชง การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ที่เหมาะกับภูมิอากาศประเทศไทย และการแปรรูปสารสกัดจากกัญชา-กัญชงเป็นผลิตภัณฑ์ บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด (นายภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวของคนไทย โดยคนไทย เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทย ที่ส่งเสริมการยกระดับโรงแรมเป็น Safe T Travel Wellness Solution by PANACEE บริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (นายวิษณุ เทพเจริญ) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มในการจัดจำหน่ายสินค้าเวชภัณฑ์ ชื่อ Morhello ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ซื้อและผู้แนะนำ พร้อมด้วยหน่วยงานพันธมิตร

ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์) ซึ่งเป็นองค์กรกลางที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและสมาคมต่างๆ ที่อยู่ในนิเวศของการท่องเที่ยว สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) (ดร.ศุภชัย แก้วศิริ) ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในทุก ๆ กลุ่มธุรกิจ ที่กระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สถาบันการสร้างชาติ (ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์) ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้บริการด้านวิชาการที่มี 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) หลักสูตรนักบริหารระดับสูงภาคตะวันออก EEC และหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น “เมืองหลวง Wellness โลก” และ บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (นางสาวอรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์) ซึ่งมีนวัตกรรมในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบ (ประเภทพืชผักและผลไม้) ที่จะนำมาประกอบอาหารในรูปแบบ Test Kit พร้อมออกใบรับรองให้กับโรงแรมหรือร้านอาหารที่ใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบดังกล่าวมีความปลอดภัยต่อผู้รับประทาน ยกระดับสถานประกอบการที่ใช้สู่การเป็นสถานประกอบการ Wellness

ภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด

ด้าน นายภาณุเมศวร์ เศรษฐสิริสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท เซฟที ทราเวล จำกัด เปิดเผยว่า “วัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้เพื่อ 1) ส่งเสริมให้พื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ต้องการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากทั่วโลก 2) ส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชา-กัญชง 3) ส่งเสริมและพัฒนาผู้บริหารและผู้ประกอบในกิจการที่เกี่ยวกับ Wellness ในพื้นที่ภาคตะวันออก ให้มีโอกาสเข้าร่วมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และความเข้าใจ ที่จัดโดยหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึก MOU ฉบับนี้ 4) ส่งเสริมให้บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชง-กัญชาที่ถูกต้อง สามารถแนะนำลูกค้าได้ 5) นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับธุรกิจโรงแรมให้เป็นโรงแรมที่มีบริการ Wellness Solution 6) สร้างช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์จากกัญชง-กัญชาและเวชภัณฑ์ที่ถูกกฎหมายให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปที่สนใจสร้างรายได้เพิ่มในรูปแบบ Affiliate Marketing และ 7) ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มของผู้ปลูก ผู้วิจัยและพัฒนา และผู้ที่สนใจในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้ และโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจ”

นอกจากผู้แทนหน่วยงานที่มาลงนามบันทึกข้อตกลงนี้ ยังมีแขกรับเชิญที่มาร่วมเป็นสักขีพยานจากหลายหน่วยงาน ได้แก่ สมาคมสปาภาคตะวันออก สมาคมแหล่งท่องเที่ยวพัทยา สมาคมโรงแรมภาคตะวันออก และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) โดยนำร่องในพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.safet-travel.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่ LineOA @safet-travel https://lin.ee/NkbNyXW

#NUSACSR #WMA #SafeTTravel #สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สถาบันการสร้างชาติ #ไทธนบุรี #EEC

บทความที่เกี่ยวข้อง