กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กรมคุ้มhttps://www.phoenixnews.online/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%b8%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3-2/ครองสิทธิและเสรีภาพมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น จำนวน 50 คน โดยมีนางสุจิตรา แก้วไกร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธี

22 สิงหาคม 2566 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบหมายให้ รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นางสุจิตรา แก้วไกร เป็นประธานในพิธีปิด และมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุม BB205 โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการ

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชนระดับต้น มีความมุ่งหวัง 3 ประการ

  • 1.เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน แนวทางการปฏิบัติของสากลและประเทศไทย
  • 2.เพื่อให้เกิดการนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาการทำงานของตนเองหน่วยงาน ให้สอดคล้องตามหลักการสิทธิมนุษยชน และ
  • 3.เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมอบประกาศนียบัตรพร้อมเข็มวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน ระดับต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง