“สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 1 (กพ.HCC&SME รุ่นที่ 1) กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กพ.HCC&SME รุ่นที่ 1

“สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 1 (กพ.HCC&SME รุ่นที่ 1) กรุงเทพมหานคร สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง รุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และที่ปรึกษาสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งท่านได้เชิญชวนให้ผู้เข้าอบรมรวมกลุ่มกันในสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย

การอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนี้ เป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการที่สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) โดย คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาเอสเอ็มอี ร่วมกับ สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) โดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบัน สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT) โดย คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล ประธานสภา และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยท่านเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 และพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank Tower ซึ่งในลำดับถัดมา สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ได้รับการรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 (ที่ กพยช.รับรอง) จึงสามารถจัดอบรมรุ่นที่ 1 กรุงเทพมหานคร ได้ในวันนี้

การจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย มุ่งเน้นที่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ หน่วยงานภาคีเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีพันธกิจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs ซึ่งเป็นฟันเพืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ที่มีจำนวนในระบบกว่า 990,000 ราย ครอบคลุมการจ้างแรงงานกว่า 13 ล้านคน ที่กระจายตัวอยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งตามโครงสร้างการบริหารงานของสภาเอสเอ็มอี กำหนดให้มีประธานจังหวัดในทุกจังหวัด และส่งเสริมให้ทุกจังหวัดมีผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และสามารถตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภายใต้การอบรมของหน่วยร่วมนี้ได้ครบทุกจังหวัด

ผู้เข้าร่วมอบรมในวันนี้มีจำนวนกว่า 50 คน จากสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และภาคีเครือข่ายและหน่วยงานพันธมิตร ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธปภัค บูรณะสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการระงับข้อพิพาท บรรยายเรื่อง “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒”

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #ผู้ไกล่เกลี่ย #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม #SMEDBANK #ECOT #SMEs #เอสเอ็มอี

บทความที่เกี่ยวข้อง