“สภาเอสเอ็มอี” ผนึกกำลัง “สภาทนายความ” และ “สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์” ร่วมมือส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

“สภาเอสเอ็มอี” ผนึกกำลัง “สภาทนายความ” และ “สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์” ร่วมมือส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

7 พฤศจิกายน 2566 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมคณะกรรมการบริหารสภาเอสเอ็มอี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ส่งเสริมและให้ความช่วยเหลือข้อกฎหมายสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” ระหว่าง สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ (โดย ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ) กับ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (โดยคุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาเอสเอ็มอี) และสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (โดย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบัน)

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือธุรกิจ SMEs เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีจำนวนกว่า 990,000 ราย ที่มีการขึ้นทะเบียน หรือกว่า 99% ของจำนวนผู้ประกอบการทั้งหมด ครอบคลุมการจ้างแรงงานกว่า 13 ล้านคน สร้างรายได้ให้กับประเทศมูลค่า 9.3 ล้านล้านบาทในแต่ละปี จึงเป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่ก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหาอย่างมากเรื่องความเข้าใจในข้อกฎหมาย และการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้นจากการประกอบธุรกิจ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้รู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน อย่างถ่องแท้มาเป็นพันธมิตรในการให้ความรู้ และคำปรึกษา ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงบรรลุข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้

ความร่วมมือในวันนี้ มีเป้าประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การให้คำปรึกษา และช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อกฎหมายในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบกิจการ SMEs การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของของผู้ประกอบกิจการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลากรและประชาชนที่เกี่ยวข้องในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน บูรณาการและยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบกิจการ SMEs การพัฒนาทุนมนุษย์สู่การแข่งขันในระดับสากลที่ยั่งยืน การให้คำปรึกษาและให้ความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน การพิจารณาในศาลแรงงาน กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน เป็นต้น ให้แก่สมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เครือข่ายสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สมาชิกสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคมและภาคีเครือข่าย สมาคม ชมรม วิสาหกิจชุมชน สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล นิสิต นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ

กรอบความร่วมมือของทั้ง 3 องค์กร ได้แก่

1. แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร สื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา จัดสรรทีมทนายความช่วยเหลือทางคดีความ ทั้งทางแพ่ง อาญา อื่นๆ ให้แก่สมาชิกสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สมาชิกสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และภาคีเครือข่าย สมาคม ชมรม วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัคร สถานศึกษา สถานพยาบาล นิสิต นักศึกษาและประชาชน ให้มีความความรู้ติดอาวุธทางปัญญาด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ ตลอดจนในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ประกอบกิจการและประชาชน ความเสมอภาค ความเท่าเทียม ความหลากหลายทางเพศ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อยุติปัญหาข้อขัดแย้งหรือระงับข้อพิพาทเพื่อป้องกันปัญหาการประกอบกิจการในระยะยาวอย่างสร้างสรรค์และเป็นธรรมต่อไป

2. อบรมบุคลากรของทั้งสามหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในการประกอบธุรกิจของ SMEs รัฐธรรมนูญ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงพัฒนาให้เป็นผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามกฎหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และการจัดส่งวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการมาร่วมบรรยายแบ่งปันความรู้ในหลักสูตรฝึกอบรมการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ ที่คณะกรรมการพัฒนาบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติรับรอง และการร่วมกับสถาบันการศึกษาเปิดหลักสูตรทางด้านการบริหารจัดการให้กับผู้ประกอบการ SMEs ระดับสูงในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกต่อไปตามกฎหมายในการขับเคลื่อนกิจการสภาเอสเอ็มอี สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และภาคีเครือข่ายสู่ความมั่นคง และสร้างความสมานฉันท์ในสังคมอย่างยั่งยืน

3. พัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรสมรรถนะสูง การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการสร้างผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนการเชื่อมโยงหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือข้อกฎหมายแก่ผู้ประกอบกิจการ SMEs การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ทั้งนี้ ตามขอบเขต หน้าที่และอำนาจที่กฎหมายหรือระเบียบกำหนดไว้

4. เพื่อเป็นความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัยการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบกิจการ SMEs ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเสริมสร้างผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งรายเก่าและรายใหม่ START UP ให้แก่สมาชิกสภาเอสเอ็มอีสมาชิกสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม เครือข่ายสภาเอสเอ็มอี เครือข่ายสมาคม ชมรม วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัคร สถานศึกษา สถานพยาบาล นิสิต นักศึกษาและประชาชนในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การพัฒนาศักยภาพผู้ไกล่เกลี่ย การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกระบวนการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และดำเนินการคุ้มครองสิทธิของประชาชนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังศาลพิพากษาเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมตามที่กฎหมายกำหนด

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย
#สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil
#เอสเอ็มอี #SMEs #MOU
#สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ #สภาทนายความ
#สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC

“สภาเอสเอ็มอี” ผนึกกำลัง “สภาทนายความ” และ “สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์” ร่วมมือส่งเสริม SMEs ด้านข้อกฎหมายการประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษา การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน

บทความที่เกี่ยวข้อง