ไชยวัฒน์ ชี้ SMEs ประเทศไทยมี Pain Point อยู่ 3 เรื่องหลักคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด องค์ความรู้และนวัตกรรม

ไชยวัฒน์ ชี้ SMEs ประเทศไทยมี Pain Point อยู่ 3 เรื่องหลักคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด องค์ความรู้และนวัตกรรม

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ไชยวัฒน์ ชี้ SMEs ประเทศไทยมี Pain Point อยู่ 3 เรื่องหลักคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด องค์ความรู้และนวัตกรรม และขาดองค์กรกลางที่จะเป็นที่รวมตัวเพื่อสะท้อนปัญหาและความต้องการที่แท้จริง ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา (Voice of SMEs) ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย อดีตประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) เปิดเผยว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับว่าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในการสนับสนุนอุตสาหกรรมหลัก ทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและการส่งออก ตลอดจนภาคการท่องเที่ยว

SMEs ประเทศไทยมีจำนวนกว่า 3 ล้านราย (มากกว่า 99% ของผู้ประกอบการทั้งประเทศ) จ้างงานกว่า 12 ล้านคน (มากกว่า 70% ของการจ้างงาน) และสร้าง GDP ให้กับประเทศกว่า 35% แต่ SMEs ยังมีอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจมากกว่าผู้ประกอบการรายใหญ่ ทั้งเรื่องอัตราดอกเบี้ยในการขอสินเชื่อ และการขออนุมัติ/อนุญาตในการดำเนินธุรกิจ ที่ขึ้นอยู่กับข้อกฎหมายที่ไม่เอื้อกับการประกอบการ ดังนั้น จะทำอย่างไรให้ภาครัฐเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกับประชาชน

ด้วยบริบทของ SMEs ที่มีความซับซ้อนทั้งในแง่ของขนาด ประเภทธุรกิจ ระดับความสามารถ การกระจายตัว ฯลฯ ดังนั้น มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs จึงจำเป็นที่จะต้องมีความแตกต่างกันไป และต้องมีตัวแทนของ SMEs เข้าไปมีส่วนร่วมในทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ซึ่งแนวทางคือการ Empower SMEs ให้รวมตัวกันอย่างเข้มแข็ง ทั้งที่เป็นสมาคม สหพันธ์ สมาพันธ์ ชมรม กลุ่มคลัสเตอร์ต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการ SMEs ทั้ง 4 ระดับตามขนาดธุรกิจ

ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เป็นพรรคที่มีนโยบายที่สนับสนุนเรื่องการทำมาหากินของ SMEs หรือคนตัวเล็กเป็นหลัก รวมทั้งมีแนวทางที่จะกำจัดอุปสรรคในการประกอบอาชีพสุจริตของ SMEsโดยพรรคไทยสร้างไทยได้ระบุ Pain Point ของ SMEs ลงในข้อบังคับของพรรคเพื่อให้เป็นพันธกิจของพรรคในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ถึงเวลาที่คนตัวเล็กจะมารวมพลังกันร่วมสนับสนุน พ.ร.บ.สภาเอสเอ็มอี เพื่อเป็นบ้านของคนตัวเล็ก เป็นเวทีสะท้อนปัญหา และหามาตรการช่วยเหลือ SMEs ในแต่ละระดับ

ที่มา : พรรคไทยสร้างไทย

#พรรคไทยสร้างไทย #TSTParty #เบอร์32 #EmpowerSMEs #สภาเอสเอ็มอี #PainPoint #VoiceofSMEs #SMEsสร้างไทยคนตัวเล็กสร้างชาติ #ไชยวัฒน์หาญสมวงศ์ #ไชยวัฒน์ #SMEs #วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ไชยวัฒน์ ชี้ SMEs ประเทศไทยมี Pain Point อยู่ 3 เรื่องหลักคือ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด องค์ความรู้และนวัตกรรม

บทความที่เกี่ยวข้อง