ผนึกกำลังพันธมิตร 3 องค์การ ผลักดัน SMEs ไทยสู่ “ฮาลาลฮับ”
ผนึกกำลังพันธมิตร 3 องค์การ ผลักดัน SMEs ไทยสู่ “ฮาลาลฮับ”

ผนึกกำลังพันธมิตร 3 องค์การ ผลักดัน SMEs ไทยสู่ “ฮาลาลฮับ”

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ผนึกกำลังพันธมิตร 3 องค์การ ผลักดัน SMEs ไทยสู่ “ฮาลาลฮับ”

3 ตุลาคม 2566 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วยรองประธานอาวุโส ประธานสำนักพัฒนาตลาดฮาลาลและทีมงาน เข้าร่วมประชุมกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank โดย คุณโมกุล โปษยะพิสิษฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ คุณอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) โดย คุณพิตรพิบูล ธีร์จันทึก ผู้อำนวยการสถาบัน และผู้บริหารสายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม นำประเทศไทยเป็น “ฮาลาลฮับ”

ทั้งสามองค์กรกำหนดเป้าหมายที่จะร่วมมือกันส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดฮาลาลซึ่งเป็นตลาดเฉพาะ (Niche Market) ที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งด้านการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ และการให้บริการนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยซึ่งฮาลาลนับเป็น Life Style  รูปแบบหนึ่ง ด้วยกลยุทธ์ Quick Win

โดยการกำหนดพื้นที่นำร่อง การวางแนวทาง Halal Journey การกำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างความร่วมมือและแนวทางการพัฒนาร่วมกันทั้งระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้อง (Halal Ecosystem) แล้วขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป ซึ่งนอกจากการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการแล้ว โครงการนี้ยังครอบคลุมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอีกด้วย โดยได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันโครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

WC รายงาน

ผนึกกำลังพันธมิตร 3 องค์การ ผลักดัน SMEs ไทยสู่ “ฮาลาลฮับ”

บทความที่เกี่ยวข้อง