ครั้งหนึ่งในชาตินี้ เชิญสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก โดยพระนักเทศน์มหาชาติระดับประเทศ ๑๓ รูป ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

นสช.10 จัดเทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก เนื่องในวันมาฆบูชา 2564

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

ครั้งหนึ่งในชาตินี้ เชิญสดับพระธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์พร้อมกันทั่วโลก โดยพระนักเทศน์มหาชาติระดับประเทศ ๑๓ รูป ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒ ก.พ. ๒๕๖๔ นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๑๐ (นสช.๑๐) สถาบันการสร้างชาติ (NBI) แถลงข่าวการจัดเทศน์มหาชาติทำนองหลวงออนไลน์ซึ่งหาชมและฟังได้ยากในปัจจุบัน ในงาน “มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี” ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

๑.เพื่อบูชาพระธรรมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา วันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

๒.เพื่อเผยแผ่และสืบสานพุทธศาสนา และวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตาพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

๓.ร่วมสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่กับการเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์และร่วมสดับธรรมเทศนา เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ภายในวันเดียว 

๔.นำปัจจัยบูชากัณฑ์เทศน์ร่วมบริจาคเป็นสาธารณกุศลต่อยอดเป็นมหาทานบารมี โดยเริ่มต้นที่การสนับสนุนโครงการชมรมเยาวชนดี เก่ง กล้า (เยาวชนสร้างชาติรุ่น ๙ รวม ๓๕๐ ชมรม เยาวชนกว่า ๑,๐๐๐ คนใน ๔ จังหวัดภาคอีสาน  ได้แก่ ขอนแก่น  นครราชสีมา มหาสารคาม  และชัยภูมิ)

เนื่องด้วยวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในปีนี้ ตรงกับวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา โดยทั่วไปพุทธศาสนิกชน จะทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา บ้างก็ปฏิบัติธรรม พอถึงตอนค่ำ จะนำดอกไม้ ธูปเทียน ไปเวียนเทียนที่พระอุโบสถ เพื่อบูชาพระรัตนตรัย แต่ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน (โควิด-19) ทำให้การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต้องงดเว้นตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และรัฐบาล

ด้วยเหตุนี้ คณะนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๑๐ ของสถาบันการสร้างชาติ จึงได้จัดงาน มาฆบูชา มหากุศล มหาทานบารมี ในรูปแบบเทศน์มหาชาติออนไลน์ ผ่านการถ่ายทอดผ่านช่องทาง Facebook Fan page เทศน์ และช่อง YouTube Channel เทศน์   ออกอากาศพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ ๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งพุทธศาสนิกชนจะได้รับมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ ครั้งหนึ่งในชีวิต คือการสดับพระธรรมเทศนามหาชาติทำนองหลวง การเทศนาเช่นนี้จึงหาฟังได้ยาก ทั้งทำนองและสาระธรรมทั้ง ๑๓ กัณฑ์  ๑,๐๐๐ พระคาถา โดยคณะจัดงานได้รับเกียรติและความเมตตาจากพระนักเทศน์ทำนองหลวงระดับประเทศ ๑๓ รูป และสรุปสาระธรรมและมหาอานิสงส์ ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ โดยเจ้าคุณพิพิธ (สุนทร ญาณสุนฺทโร) พระเทพปฎิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะเขตดุสิต วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

#กัณฑ์ที่๑ ทศพร โดย พระเทพวิสุทธิดิลก รักษาการเจ้าอาวาส วัดสามพระยาวรวิหาร

#กัณฑ์ที่๒ หิมพานต์ โดย พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

#กัณฑ์ที่๓ ทานกัณฑ์ โดย พระมหากรวิก อหึสโก (ดร.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

#กัณฑ์ที่๔ วนปเวศน์ โดย พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์, ผศ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร

#กัณฑ์ที่๕ ชูชก โดยพระครูวินัยธรกิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส (ศ.สียวน) ฐานานุกรมในพระอิฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

#กัณฑ์ที่๖ จุลพล โดย พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดหลักสี่ พระอารามหลวง

#กัณฑ์ที่๗ มหาพน พระมหาสุทธิชัย สุนฺทรวาที วัดโสธรวรารามวรวิหาร จ.ฉะเชิงเทรา

#กัณฑ์ที่๘ กุมาร โดย พระมหาจารุวัฒน์ จรณธมฺโม วัดบางรักใหญ่ จ.นนทบุรี

#กัณฑ์ที่๙ มัทรี โดย พระมงคลธรรมภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง

#กัณฑ์ที่๑๐ สักบรรพ โดย พระครูสมุห์ประสิทธิ์ สิริปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดใหม่พิเรนทร์

#กัณฑ์ที่๑๑ มหาราช โดย พระครูโฆสิตธรรมากร ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร

#กัณฑ์ที่๑๒ ฉกษัตริย์ โดย พระมหาเรวัตร อาวุธปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการ วัดทองนพคุณ

#กัณฑ์ที่๑๓ นครกัณฑ์ โดย พระปริยัติวโรปการ เจ้าอาวาสวัดนาคกลางวรวิหาร

นอกจากนั้นพุทธศาสนิกชนยังจะได้เวียนเทียนแบบออนไลน์ เพื่อบูชาพระรัตนตรัยกันอย่างปลอดภัยอีกด้วย และสำหรับท่านที่เดินทางมายังศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ ในช่วง ๑๕-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ท่านสามารถร่วมมหากุศล และเขียนคำอธิษฐาน บูชากัณฑ์บนใบโพธิ์ทอง ณ สถานที่จัดงานภายในศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์ แล้วติดไว้บนต้นบุญศรีมหาโพธิ์จำลอง ได้อีกด้วย และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนำถวายเจ้าคุณพิพิธ (สุนทร ญาณสุนฺทโร) พระเทพปฎิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหารและเจ้าคณะเขตดุสิต  วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เพื่อเป็นมวลสารการหล่อพระพุทธรูปในศาสนกิจในกาลต่อไป 

“มหากุศลครั้งนี้ พุทธศาสนิกชนทุกท่าน จะมีส่วนในการสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และมหาสารคาม จำนวน ๓๕๐ ชมรม มีเยาวชนเข้าร่วมกว่า ๑,๕๐๐ คน โดยการขับเคลื่อนงานของนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ ๑๐ เพื่อมุ่งหวังพัฒนา เยาวชนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เป็นมหาทานบารมีสืบไป” คุณอรธิชา ธรรมเกิดทรัพย์ ประธานคณะจัดงาน กล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมฝ่ายประชาสัมพันธ์ โทร. 089-4474536 (คุณเปิ้ล)

บทความที่เกี่ยวข้อง