โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนบน จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand
โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนบน

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนบน จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนบน จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม ร่วมกับเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand ได้จัดโครงการ SEED Project ปี 4 สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล รอบภูมิภาคภาคใต้ตอนบน ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ เปิดพื้นที่สาธารณะให้กับเยาวชนในภูมิภาค   ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่มีจิตใจสำนึกรักบ้านเกิดและมีความตั้งใจที่จะร่วมเข้ามาพัฒนาประเทศชาติมารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มเยาวชน ผู้นำนักเรียน-นักศึกษา และนักศึกษาที่กำลังเรียนจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และผู้นำในกลุ่มองค์กรอื่น ๆ จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากกว่า 80 คน

ภายในโครงการได้มีตัวแทนจากหน่วยงานเข้าร่วมพิธีเปิด ได้มีการกล่าวเปิดโดย นายจิรศักดิ์ สีหามาตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมกล่าวต้อนรับโดย ดร.ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ เลขานุการมูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อ ร่วมกับเยาวชนระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัย และสถาบันศึกษาต่าง ๆ ในพื้นที่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยชุมชนยโสธร และวิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ เข้าร่วมโครงการ

จากนั้นภายในโครงการ ได้มีกิจกรรม ๆ ต่าง เพื่อส่งเสริมทักษะและความรู้เพื่อส่งเสริมเยาวชน ตลอดโครงการ ได้เริ่มจากการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Future Skill for Future Community โดย คุณสุรศักดิ์ ป้องศร ผู้กำกับและนักเขียนบท ภาพยนตร์ ไทบ้าน เดอะ ซีรีส์ เป็นวิทยากร กิจกรรมการอบรมเพื่อการพัฒนาตนเอง Leader Persona โดยนางสาวรดารัตน์ ตุ่มมะ และกิจกรรมการอบรมให้ความรู้เพื่อการเป็นเยาวชนที่ดี โดยพลตำรวจตรี อรรถกฤษณ์ ธารีฉัตร อดีตผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และต่อจากนั้นจึงการบรรยายเยาวชนไทยห่างไกลพนัน โดยนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการสร้างเครือข่ายเยาวชนรุ่นใหม่ไม่พนัน อย่างสร้างสรรค์ด้วยช่องทางที่หลากหลายตามเป้าหมายของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล การให้ความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับท้องถิ่น Social Startup Business for Community ในการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Seed Project ปี 4 ในรอบตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ให้สามารถจัดทำโครงการตามวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบทวีคูณ จากรุ่นสู่รุ่น จากพี่สู่น้อง จากลูกหลานสู่ผู้ปกครอง เปรียบเสมือนการเผยแพร่เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณค่า ให้มีโอกาสได้แตกหน่อ ต่อยอดความดีต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เพื่อเป็นเครือข่ายในการ“สร้างผู้นำเยาวชน พาท้องถิ่นสู่สากล” เพื่อขับเคลื่อนสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป

โครงการ SEED Project ปี 4 ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจะมีการดำเนินโครงการนำร่องในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน 5 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้ตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง และจะมีโครงการนำร่องจากเยาวชนในแต่ละภูมิภาคเพื่อพัฒนาชุมชน ทั้งหมด 25 โครงการ  โดยโครงการรอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยจะลงชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งหมด 3 ชุมชน ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ชุมชนบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย ชุมชนบ้านโนนแสง จังหวัดมหาสารคาม ชุมชนนายูง จังหวัดอุดรธานี โดยจะมีการจัดทำโครงการนำร่องในแต่ละชุมชนต่อไป

โครงการ SEED Project ปี 4 รอบภาคใต้ตอนบน จัดโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม และเครือข่ายเยาวชน SEED Thailand

บทความที่เกี่ยวข้อง