“สภาเอสเอ็มอี” พบ “ผู้นำฝ่ายค้าน” แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการส่งเสริม SMEs
“สภาเอสเอ็มอี” พบ “ผู้นำฝ่ายค้าน” แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการส่งเสริม SMEs

“สภาเอสเอ็มอี” พบ “ผู้นำฝ่ายค้าน” แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการส่งเสริม SMEs

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“สภาเอสเอ็มอี” พบ “ผู้นำฝ่ายค้าน” แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการส่งเสริม SMEs

วันที่ 25 มกราคม 2567 คุณสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานอาวุโสสายงานพัฒนาทุนมนุษย์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม คุณอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ รองประธานอาวุโสสายงานเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Intelligence Economy) และประธานกรรมการบริหารสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล คุณสรโชติ อำพันธ์วงษ์ รองประธานสำนักดิจิทัลคอมเมอร์ส (Digital Commerce) และนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) และคุณรมนต์อร บุญเรือง รองประธานสภาฯ และประธานสำนักพัฒนาคลัสเตอร์ธุรกิจ เข้าพบ คุณชัยธวัช ตุลาธน หัวหน้าพรรคก้าวไกล และผู้นำฝ่ายค้าน พร้อมด้วย ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร คุณยศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สภาผู้แทนราษฎร และ ดร.วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ พรรคก้าวไกล ณ ห้องผู้นำฝ่ายค้าน สัปปายะสภาสถาน รัฐสภา

เพื่อแนะนำ #สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย พันธกิจและภารกิจของ #สภาเอสเอ็มอี ในการช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (#SMEs) และ #ภาคีเครือข่าย ที่มีอยู่กว่า 90 องค์กร ในทุกมิติ พร้อมสะท้อนปัญหาและอุปสรรคของ SMEs ในด้านต่างๆ ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละบริบทของการประกอบกิจการ รวมถึงภัยคุกคามจากต่างประเทศรูปแบบต่างๆ ซึ่งสภาเอสเอ็มอีมีแนวทางการแก้ไขปัญหาทั้งโครงการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวรองรับไว้แล้ว เช่น โครงการ Brand Province 76+1 จังหวัด และ โครงการสร้าง Carbon Market เป็นต้น

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #ก้าวไกล #พรรคก้าวไกล #ผู้นำฝ่ายค้าน #ฝ่ายค้าน #สภาผู้แทนราษฎร #สัปปายะสภาสถาน #สส

นอกจากนี้ ยังมีโครงการความร่วมมือกับองค์กรพันธมิตรเพื่อเข้ามาปิดจุดอ่อนที่เป็น Pain Point ของ SMEs ในด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน การตลาด และองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล กับหลายๆ องค์กร รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือด้านข้อกฎหมายและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับสมาชิก รวมทั้งแผนการดำเนินการที่สภาเอสเอ็มอีเตรียมไว้

ในการนี้ ได้แลกเปลี่ยนมุมมอง และแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs และได้มอบร่างพระราชบัญญัติสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านพิจารณาสนับสนุนหากมีการบรรจุเข้าพิจารณาในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

“สภาเอสเอ็มอี” พบ “ผู้นำฝ่ายค้าน” แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการส่งเสริม SMEs

บทความที่เกี่ยวข้อง