กรมประมงเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.5 ล้านตัว หวังสร้างรายได้ให้ประชาชนคลองนาคราช จังหวัดชุมพร

กรมประมงเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.5 ล้านตัว หวังสร้างรายได้ให้ประชาชนคลองนาคราช จังหวัดชุมพร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

กรมประมงเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 1.5 ล้านตัว หวังสร้างรายได้ให้ประชาชนคลองนาคราช จังหวัดชุมพร

23 มกราคม 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำภายใต้ “โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราช จังหวัดชุมพร ณ คลองนาคราช บริเวณโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองชุมพร บ้านไทรบ่วง หมู่ที่ 6 ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร


เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565” โดยมีนายอำเภอเมืองชุมพร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชุมพร ข้าราชการส่วนท้องถิ่น กลุ่มองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ

ทั้งนี้นายอลงกรณ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนทั่วประเทศ ตลอดจนส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า และการผลิตทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมากโดยนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวประมงและประชาชนที่ไม่สามารถหารายได้สำหรับจุนเจือครอบครัวได้เหมือนสถานการณ์ปกติ

โดยกระทรวงเกษตรได้มีนโยบายให้หน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้ามากำกับ ช่วยเหลือ ดูแล และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและประชาชน กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้มีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสร้างอาชีพ สร้างรายได้จากสัตว์น้ำให้แก่เกษตรกร จึงได้ดำเนินการจัดทำ “โครงการเพิ่มผลผลิตกุ้งก้ามกรามในคลองนาคราชจังหวัดชุมพร และโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่คลองผันน้ำลุ่มน้ำคลองชุมพร เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนและเพิ่มรายได้แก่ชาวประมงและประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565” ขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึงทรัพยากรสัตว์น้ำได้อย่างทั่วถึง สร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ตลอดจนสามารถจับสัตว์น้ำไปบริโภคและจำหน่ายได้เพิ่มขึ้น เกิดการสร้างรายได้ และก่อให้เกิดการฟื้นฟูเศรษฐกิจของชุมชนจังหวัดชุมพร ตลอดลุ่มน้ำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมวันนี้ กรมประมงได้ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 1,500,000 ตัว ประกอบด้วย กุ้งก้ามกราม ขนาดมากกว่า 5 เซนติเมตร จำนวน 1,000,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว จำนวน 250,000 ตัว ปลาสุลต่านหรือปลาบ้า จำนวน 150,000 ตัว และปลากระแห จำนวน 100,000 ตัว

บทความที่เกี่ยวข้อง