"เฉลิมชัย "นำทีมผู้บริหาร แจงงบประมาณปี 66 ต่อสำนักงบฯ หนุนงานขับเคลื่อนเกษตรตั้งเป้าให้เกษตรกรชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น หวัง สร้างรายได้สู่ครัวเรือนเกษตรกรอย่างยั่งยืน

“เฉลิมชัย “นำทีมผู้บริหาร แจงงบประมาณปี 66 ต่อสำนักงบฯ หนุนงานขับเคลื่อนเกษตรตั้งเป้าให้เกษตรกรชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น หวัง สร้างรายได้สู่ครัวเรือนเกษตรกรอย่างยั่งยืน

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“เฉลิมชัย “นำทีมผู้บริหาร แจงงบประมาณปี 66 ต่อสำนักงบฯ หนุนงานขับเคลื่อนเกษตรตั้งเป้าให้เกษตรกรชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น หวัง สร้างรายได้สู่ครัวเรือนเกษตรกรอย่างยั่งยืน

6 มกราคม65 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประชุมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายอนันต์ แก้วกำเนิด รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังและชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมธารทิพย์ อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน

ทั้งนี้นายเฉลิมชัย กล่าวว่ากระทรวงเกษตรวางแผนการขับเคลื่อนภาคการเกษตรภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี” โดยกระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนการเกษตร 5เรื่อง ได้แก่ 1) ตลาดนำการผลิต 2) เทคโนโลยีเกษตร 4.0 3) 3’S (Safety – Security – Sustainability) 4)บริหารเชิงรุกแบบบูรณาการโมเดล “เกษตร พาณิชย์ทันสมัย” 5) เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตร การเพิ่มรายได้ เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสินค้า พัฒนาเกษตรกร และส่งเสริมปศุสัตว์และประมง สร้างความเข้มแข็งให้วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ กลุ่มผู้นำสตรี รวมถึงยกระดับรายได้เกษตรกรระดับรากหญ้า และการปรับปรุงระบบที่ทำกินและการบริหารจัดการน้ำ

โดยที่ผ่านมาทางกระทรวง ได้กำหนดโครงการสำคัญเป็นกลไกขับเคลื่อนการดำเนินงาน ประกอบด้วย 1) โครงการสำคัญที่สนับสนุน แผนแม่บทประเด็นการเกษตร อาทิ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เป็นต้น 2) โครงการสำคัญที่สนับสนุนแผนแม่บทอื่นๆ อาทิ โครงการบริหารจัดการน้ำ โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากน้ำ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมายเป็นต้น 3) งานตามภารกิจพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็น อาทิ การป้องกันสุขภาพสัตว์ เฝ้าระวังควบคุมโรคสัตว์ จัดหาที่ดินทำกิน แก่เกษตรกรรายย่อยและพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ส่งเสริมตลาดเกษตรกร การช่วยเหลือด้านหนี้สินเกษตรกร สนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่เกษตรกร ปรับปรุงคุณภาพดิน ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่เกษตรกร การตรวจราชการและติดตามงานในพื้นที่ เป็นต้น

โดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เตรียมการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายสำคัญของรัฐบาลแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง

“ กระทรวงเกษตรฯ ขอให้สำนักงบประมาณฯ พิจารณางบประมาณปี 2566 โดยเฉพาะงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในพืชและสัตว์ และการแก้ปัญหาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ที่มีต่อภาคเกษตร ซึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องให้การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ที่อยู่ในภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้อง” นายเฉลิมชัย กล่าว

บทความที่เกี่ยวข้อง