“HCC”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 3 (ปกพ.HCC&SME รุ่นที่ 3) นครสวรรค์ สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
“HCC”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 3 (ปกพ.HCC&SME รุ่นที่ 3) นครสวรรค์ สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

“HCC”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 3 (ปกพ.HCC&SME รุ่นที่ 3) นครสวรรค์ สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“HCC”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 3 (ปกพ.HCC&SME รุ่นที่ 3) นครสวรรค์ สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

14 มกราคม 2567 สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ที่คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) รับรอง รุ่นที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา นครสวรรค์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวรากร โสมพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมการระงับข้อพิพาท กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และมอบโอวาทให้กับผู้เข้ารับการอบรม และวิทยากรรับเชิญพิเศษ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต นายกสมาคมผู้ไกล่เกลี่ยไทย และที่ปรึกษาสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของกระทรวงยุติธรรม”

การจัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย รุ่นที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน โดยเป็นการอบรม Onsite จำนวน 2 วัน และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom จำนวน 3 วัน และเตรียมที่จะอบรมรุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 19 มกราคม 2567 ต่อไป ร่วมดำเนินการโดยสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ FB: หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท #ผู้ไกล่เกลี่ย #การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม #สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย #ECOT #SMEs #เอสเอ็มอี #ปกพHCCSME #ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย

“HCC”ร่วมกับ“สภาเอสเอ็มอี”จัดอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ รุ่นที่ 3 (ปกพ.HCC&SME รุ่นที่ 3) นครสวรรค์ สนับสนุนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

บทความที่เกี่ยวข้อง