พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร

3 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร โดยสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม และ สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.กท. 030404) แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม รองประธานอาวุโสสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน (ศกช.กท. 030404) แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี

พิธีปิดการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท รุ่นที่ 4 กรุงเทพมหานคร

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย#สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย #ECOT #หลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท#ผู้ไกล่เกลี่ย#การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร #กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ #กระทรวงยุติธรรม #ปกพHCCSME #ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย #SMEs #เอสเอ็มอี

บทความที่เกี่ยวข้อง