SMEs รวมพลัง สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 2567
SMEs รวมพลัง สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

SMEs รวมพลัง สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

SMEs รวมพลัง สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

10 มกราคม 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ดร.ภูชิสส์ ศรีเจริญ รองประธานอาวุโสสภาเอสเอ็มอี ประธานสถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร นางสาวชุติกาญจน์ ปาระมี รองประธานสภาเอสเอ็มอี นางสาวธัญญารัตน์ ชนะจน ผู้แทนชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย และนายวรวุฒิ ชิระนุรังสี ผู้จัดการสภาเอสเอ็มอี ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาและของรางวัลสำหรับวันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2567 เพื่อสนับสนุนโรงเรียนและชุมชนเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร” รับมอบโดย พันตำรวจเอก วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ ณ สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร

โครงการดังกล่าว เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม (HCC) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน แขวงคลอง 12 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย และ สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนเยาวชนและชุมชน 13 องค์กร ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ได้แก่

 • 1.โรงเรียนวัดแสนเกษม แขวงคลองสิบสอง
 • 2.โรงเรียนวัดพระยาปลา แขวงคลองสิบสอง
 • 3.โรงเรียนศิริวังวิทยาคาร แขวงลำผักชี
 • 4.โรงเรียนวัดบึงบัว แขวงลำผักชี
 • 5.โรงเรียนอิสลามลำไทร แขวงลำปลาทิว
 • 6.สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง
 • 7.โรงเรียนวัดใหม่เจริญราษฎร์ แขวงคลองสิบ
 • 8.โรงเรียนวัดสุเหร่าคลองสิบ แขวงคลองสิบ
 • 9.โรงเรียนวัดสุเหร่าคลองสิบเอ็ด แขวงคลองสิบ
 • 10.ชุมชนกิตติเหมกรณ์ แขวงคลองสิบสอง
 • 11.ชุมชนแผ่นดินทองคู้บนพัฒนา แขวงคู้ฝั่งเหนือ
 • 12.ชุมชนก้าวไกลพัฒนา แขวงคลองสิบสอง
 • 13.ชุมชนประชาสำราญ แขวงคลองสิบสอง

ขอขอบคุณคณะกรรมการ ที่ปรึกษา ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานพันธมิตร ที่ร่วมสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ที่สนับสนุนกระปุกออมทรัพย์ SME D Bank และขนม OHMMY JELLY โดยการประสานงานของทีมงานคุณอุบลรัตน์ ค่าแพง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SME D Bank

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #สถาบันพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อสังคม #HCC #ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย #SMEDbank #ธพว #ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแขวงคลอง12เขตหนองจอกกรุงเทพมหานคร #ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งประเทศไทย #สถานีตำรวจนครบาลประชาสำราญ #วันเด็กแห่งชาติ2567

SMEs รวมพลัง สนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ 2567

บทความที่เกี่ยวข้อง