สภาเอสเอ็มอี ผนึก สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ร้องกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดมาตรฐานภาคบังคับเหล็กแผ่น สกัดสินค้าด้อยคุณภาพ สร้างปัญหาให้ผู้บริโภค
ThaiSMEsCMetalIndustry

สภาเอสเอ็มอี ผนึก สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ร้องกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดมาตรฐานภาคบังคับเหล็กแผ่น สกัดสินค้าด้อยคุณภาพ สร้างปัญหาให้ผู้บริโภค

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

สภาเอสเอ็มอี ผนึก สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ร้องกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดมาตรฐานภาคบังคับเหล็กแผ่น สกัดสินค้าด้อยคุณภาพ สร้างปัญหาให้ผู้บริโภค

29 เมษายน 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง รองประธานอาวุโสประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย และประธานสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และนายชวลิต กาญจนาคาร ประธานสมาพันธ์ผู้บริโภคหลังคาเหล็กไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาเอสเอ็มอีและสมาคมฯ เข้าพบ นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้แทน นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) นายกฤศ จันทร์สุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) พร้อมคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะท้อนปัญหาคุณภาพของเมทัลชีท (Metal Sheet) ซึ่งเป็นสินค้าที่แปรรูปจากวัสดุเหล็กแผ่นชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) อันเนื่องมาจากการนำสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายในประเทศโดยปราศจากการควบคุมและขาดมาตรฐานในการตรวจสอบ รวมไปถึงการสำแดงรายละเอียดชั้นเคลือบที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง ซึ่งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ การเร่งรัดการออกมาตรฐานภาคบังคับของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่น และผลิตภัณฑ์ที่มีรูปแบบเดียวกันเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงไปสวมพิกัดอื่นแทน ซึ่งจะทำให้เปิดปัญหาวนกลับเข้ามาอีกในอนาคต

นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาเอสเอ็มอี ให้ข้อมูลว่า การขอเข้าพบครั้งนี้นับเป็นปรากฏการที่ภาคเอกชนรวมตัวกันเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรฐานภาคบังคับเพื่อนำมาบังคับใช้กับผู้ประกอบการภาคเอกชนที่ผลิต นำเข้า จำหน่าย และแปรรูปเป็นเหล็กหลังคา ที่มีคุณภาพและอายุการใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น โดยมองที่ประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ที่ลงทุนสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งโรงงานผลิตสินค้าต่าง ๆ ที่มีอายุการใช้งานที่สั้นจนเกินไปเนื่องจากวัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งมองว่าเป็นความรับผิดชอบที่ภาครัฐจำเป็นที่จะต้องเข้ามาควบคุมให้มีมาตรฐานรองรับ โดยที่มาของการหารือในครั้งนี้มาจากสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของสภาเอสเอ็มอีได้ตั้งเรื่องขึ้นมา และสภาเอสเอ็มอีถือว่าเป็นวาระที่สำคัญและมีผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

คุณพันธนวุฒิ ถิ่นคำแบ่ง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย และประธานสหพันธ์ผู้นำเข้าเหล็กและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เปิดเผยว่า สมาคมได้รับการร้องเรียนจากสมาชิกและผู้บริโภค (ลูกค้า) เป็นจำนวนมากเรื่องมาตรฐานของสินค้าที่สมาชิกเข้าไปให้บริการขึ้นรูปและติดตั้งที่เกิดการเป็นสนิมเร็วมากกว่าที่ควรจะเป็น (บางรายติดตั้งไปไม่ถึง 6 เดือน ก็เกิดสนิมจนอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสินค้าภายในอาคารที่ได้ลงทุนไว้) อีกทั้งยังพบในบางงานของภาครัฐซึ่งกระทบต่อการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐและเอกชนที่เป็นคู่สัญญาของภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

นายอภิจิต เจริญเวชการ อุปนายกสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ให้ความเห็เพิ่มเติมว่าหากมีมาตรฐานภาคบังคับเพียงพิกัดใดพิกัดหนึ่งโดยเฉพาะขึ้นมา ก็อาจจะมีเกิดกระบวนการหลีกเลี่ยงไปใช้พิกัดอื่นทดแทนโดยจูงใจผู้บริโภคด้านราคาให้ไปใช้สินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานที่ไม่ได้ถูกบังคับใช้ตามกฎหมาย ซึ่งจะเกิดวงจรลักษณะนี้ขึ้นมาอีกได้เรื่อย ๆ ดังนั้น จึงเสนอให้ภาครัฐพิจารณาให้ครบทั้งวงจรรวมทั้งสินค้าทดแทนที่อาจจะเกิดขึ้น

นายวิชญ์ เลื่องเชื้อง ที่ปรึกษาสมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย เสริมว่า ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานหลายประเทศ พบว่า ผู้ผลิตเหล็กในแต่ละประเทศมีจำนวนมากกว่า 1 ราย เพื่อที่จะแข่งขันและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและเพื่อการส่งออก ผิดจากประเทศไทยที่มีผู้ผลิตเพียงรายเดียว ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งประเทศ หากแต่ใช้เทคนิคด้านข้อกฎหมายมาช่วยในการรักษาฐานลูกค้า กีดกันคู่แข่ง แต่ไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ทันต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ ส่งผลให้เป็นภาระของผู้บริโภคขั้นสุดท้าย (End User) ที่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม

นายดนัยณัฏฐ์ โชคอำนวย ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลว่า ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองผู้บริโภคภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก จึงมีนโยบายที่กำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุหน่วยให้ความสำคัญกับประชาชนที่เป็นผู้บริโภคเป็นสำคัญในอันดับต้น ๆ ในการนี้ น่าจะเกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จึงเชิญท่านเลขาธิการ สมอ. ชี้แจงและอัพเดทสถานการณ์ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์ภาคบังคับฉบับนี้ให้ที่ประชุมรับทราบ

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการ สมอ. ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า มาตรฐานเหล็กแผ่นชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL) ได้ดำเนินการร่างมาตรฐานแล้วเสร็จไปแล้วและได้ยื่นเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วในสมัยรัฐบาลที่แล้ว แต่เนื่องจากรัฐบาลได้ประกาศยุบสภาฯ เรื่องดังกล่าวจึงถูกส่งกลับมาที่กระทรวง เพื่อให้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมท่านใหม่ที่จะเข้ามารับตำแหน่งพิจารณาแล้วนำเสนอกลับเข้าไปในคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง กระบวนการดังกล่าวจึงเกิดความล่าช้าไปกว่า 10 เดือน ทั้งนี้ ปัจจุบันท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้นำเรื่องกลับเข้าไปในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว คาดว่าจะได้รับการบรรจุเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่ามองว่าประชาชน/ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ จะช่วยเร่งรัดกระบวนการออกมาตรฐานเหล็กกล้าทรงแบนชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนหรือทาสี (PPGI, PPGL) ให้ออกมาในช่วงเวลาเดียวกับ GL เพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว

นายชวลิต กาญจนาคาร ประธานสมาพันธ์ผู้บริโภคหลังคาเหล็กไทย เสริมว่า รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคจำนวนมากเรื่องการลงทุนติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีทที่เสื่อมสภาและเป็นสนิมอย่างรวดเร็ว จึงขอเป็นตัวแทนของผู้บริโภคในการสะท้อนปัญหานี้ไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมให้เร่งดำเนินการ ซึ่งหากต้องการข้อมูลด้านเทคนิคในกระบวนการผลิตและการค้า สมาพันธ์ฯ สมาคมฯ และสภาเอสเอ็มอี ยินดีเข้าร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการพิจารณาในแต่ละคณะ เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

คุณสุปรีย์ เสริมว่า มาตรฐานอุตสาหกรรมภาคบังคับ เป็นเรื่องของการควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในเชิงเทคนิค ซึ่งมิใช่หน้าที่ของผู้บริโภคที่ต้องมาหาข้อมูลดังกล่าว ภาครัฐควรที่จะเข้ามาคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับผู้ประกอบการที่รวมตัวกันในรูปแบบสมาคมฯ ในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบังคับใช้เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายในเชิงนโยบายและมองให้ครอบคลุมทั้งระบบ ทั้งนี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประชากรชาวไทยเป็นสำคัญ ผู้ประกอบการ SMEs ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและดำเนินการตามมาตรการที่ภาครัฐกำหนด อีกทั้งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินการของภาครัฐต่อไป

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอ #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย #เมทัลชีท #metalsheet #เหล็ก #เหล็กแผ่น #กระทรวงอุตสาหกรรม #สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม #สมอ #มาตรฐาน

สภาเอสเอ็มอี ผนึก สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ร้องกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดมาตรฐานภาคบังคับเหล็กแผ่น สกัดสินค้าด้อยคุณภาพ สร้างปัญหาให้ผู้บริโภค

บทความที่เกี่ยวข้อง
boonmarket

มูลนิธิรามาธิบดีฯ จัดงาน “บุญมาร์เก็ต” งานแฟร์ใจฟูทั้งผู้ให้ และผู้รับ อิ่ม ฟิน ช้อป พร้อมกระทบไหล่ศิลปินดาราดัง 1-7 พ.ค.นี้ ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ รพ. รามาธิบดี