"สภาเอสเอ็มอี" ให้ข้อมูล อนุกรรมาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งSMEs
"สภาเอสเอ็มอี" ให้ข้อมูล อนุกรรมาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งSMEs

“สภาเอสเอ็มอี” ให้ข้อมูล อนุกรรมาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งSMEs

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

“สภาเอสเอ็มอี” ให้ข้อมูล อนุกรรมาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งSMEs

7 กุมภาพันธ์ 2567 นายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย นายสรโชติ อำพันธ์วงษ์ รองประธานสำนักดิจิทัลคอมเมอร์ซ (Digital Commerce) และนายกสมาคมทีวีโฮมช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ดร.สุทัด ครองชนม์ รองประธานสำนักเศรษฐกิจอัจฉริยะด้านไอโอที (IoT) และอุปนายกสมาคมไทยไอโอที และนางสาวรมนต์อร บุญเรือง รองประธานสภาฯ และประธานสำนักพัฒนาคลัสเตอร์ธุรกิจ เข้าให้ข้อมูลกับ คณะอนุกรรมาธิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยมี นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในที่ประชุม และท่าน ดร.สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล ประธานกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจ ร่วมสังเกตการณ์

นายสุปรีย์ ได้นำเสนอภาพรวมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในระบบ การจ้างแรงงาน และ SMEs ที่อยู่นอกระบบ และสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ได้จากการระดมสมองจากประธานสภาเอสเอ็มอีจังหวัดทุกจังหวัด และภาคีเครือข่าย ทั้งปัญหาด้านการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ปัญหาด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการค้าชายแดนและออนไลน์ ปัญหาด้านแรงงาน ปัญหาด้านข้อกฎหมายและระเบียบที่ล้าหลังและเป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการของ SMEs (พร้อมกรณีศึกษา) และปัญหาที่ยังไม่มีหน่วยงานหลักที่จะเป็นเจ้าภาพในการดูแล SMEs อย่างครบวงจร ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงเสนอตั้งสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทสไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมของ SMEs ทั้งประเทศ ในการสะท้อนปัญหาและความต้องการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

และนำเสนอชื่อโครงการที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวของ SMEs เช่น โครงการสร้างศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โครงการ BCG Supply Chain : Power of Small โครงการสร้างรายได้สร้างโอกาสบุกตลาดจีน โครงการ SMEs Digitalization โครงการ SMEs KOL Academy โครงการ Unlock the Digital Commerce Opportunity โครงการ Thailand International Halal Expo 2024 และ โครงการ Brand Province Award เป็นต้น

#สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย #สภาเอสเอ็มอี #ThaiSMEsCouncil #SMEs #เอสเอ็มอี #อนุกรรมาธิการ #อนุกรรมาธิการการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม #สภาผู้แทนราษฎร #สัปปายะสภาสถาน #รัฐสภา

“สภาเอสเอ็มอี” ให้ข้อมูล อนุกรรมาธิการเสริมสร้างความเข้มแข็งSMEs

บทความที่เกี่ยวข้อง